Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh quảng Ngãi nằm cách đất liền 12 hải lí. Có vị trí quan trọng về quân sự và tiềm năng du lịch.

Đánh giá post